Istana Kesultanan Melaka

 


-- Melaka Sultanate Palace (palace replica of the Malacca Sultanate ) is located at the foot of Mount St. Paul . The castle was rebuilt replica based on Malay history that reflect the uniqueness of the architecture of Malay palace , in the days of Sultan Mansur Shah who ruled from 1456 until 1477 .

-- Istana Kesultanan Melaka (replika Istana Kesultanan Melayu Melaka) terletak di kaki Bukit St. Paul . Replika Istana ini dibina semula berdasarkan catatan Sejarah Melayu yang menggambarkan keunikan senibina Istana Melayu , di zaman Sultan Mansur Shah yang memerintah dari tahun 1456 hingga 1477 .


-- Demonstrate to the public the atmosphere at the Malacca Sultanate Palace and certain rooms such as the Throne Room , Hall Beradu and characteristics A customs rulers in the days of the Malacca Sultanate . shows the greatness of the monarchy as a legacy of the cultural history of the United Malays ever to Malacca was once well recalls the history of the battle between Hang Tuah and Hang Jebat and lessons from these events.

-- Mempamerkan kepada umum suasana di Istana Kesultanan Melayu Melaka dan ruang-ruang tertentu seperti Balairong Seri , Balai Beradu serta ciri-ciri Adat Istiadat Raja-Raja Melayu di zaman Kesultanan Melayu Melaka . keagungan institusi beraja sebagai warisan sejarah budaya Bangsa Melayu yang pernah menerajui Negeri Melaka suatu ketika dahulu disamping mengimbas kembali sejarah pertikaman Hang Tuah dan Hang Jebat dan pengajaran dari peristiwa tersebut .


-- Replica of the castle was built in 1984 and used as the Cultural Museum was inaugurated by the Prime Minister of Malaysia on 17 July 1986 . The entire building is made ​​of hardwood , while the roof of the pieces of wood purchases . The construction is characterized by craftsmanship of Malacca where the joints of the building is reinforced by pegs only . Overall , this museum shows the function and role of the palace when it displays the Throne Room , the Royal Beradu room and halls which symbolizes the civilization of the Malay community .

-- Replika istana ini dibina pada tahun 1984 dan dijadikan sebagai Muzium Budaya apabila dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia pada 17 Julai 1986 . Keseluruhan bangunan ini diperbuat daripada kayu keras manakala atapnya dari kepingan kayu belian . Pembinaannya bercirikan seni pertukangan Rumah Melayu Melaka di mana sendi bangunan diperkuatkan dengan pasak sahaja . Secara keseluruhannya muzium ini memperlihatkan fungsi dan peranan istana ketika itu dengan memaparkan Balairong Seri, Bilik Beradu Diraja dan balai-balai yang melambangkan ketamadunan masyarakat Melayu .

Comments

Popular posts from this blog

Koh Lipe , Thailand (DAY 1) | Thailand

Kwan Yin Tong Temple[觀音洞] @ Ipoh | Malaysia (3D Paintting)

Mahsuri's Tomb & Cultural Center, Langkawi | Malaysia

Encore Melaka | Malaysia

Orang Utan Island, Bukit Merah Laketown Resort | Malaysia